اولویتهای پژوهشی در حیطه ایمنی بیمار


 
1.محور مشارکت عمومي و بيماران

a. بررسي ميزان به كارگيري منشور حقوق بيمار در بيمارستانهاي مختلف

b. بررسي ميزان آگاهي پرسنل بخش از منشور حقوق بيمار

c. بررسي ميزان آگاهي گيرندگان خدمت از منشور حقوق بيمار

d. بررسي ميزان آگاهي مديران از منشور حقوق بيمار

e. بررسي ادراک کارکنان نسبت به تصميم گيري مشترک در درمان بيماران

f. بررسي ادراک بيماران نسبت به تصميم گيري مشترک در درمان خودشان

g. بررسي ادراک بيماران از کيفيت مراقبت

   2.محور مديريت ريسک

a. بررسي فرهنگ ايمني

b. بررسي تعهد مديران و کارکنان به ايمني

c. بررسي عملکرد بخشهاي جراحي و مطابقت آن با چك ليست جراحي ايمني

d. بررسي علل و توجيهات خطاهاي پزشکي از ديد کارکنان

e. بررسي علل و توجيهات خطاهاي پزشکي از ديد بيماران

f. مطالعات موردي ( case study ) و ( case series ) در زمينه خطاهاي پزشكي

g. مطالعات موردي ( case study ) و ( case series ) در زمينه ارزيابي خطر

    3.محور مديريت کارکنان

a. بررسي نيازهاي آموزشي کارکنان شاغل در بخشهاي مختلف بيمارستان

b. بررسي ميزان اثربخشي آموزشي ارائه شده به کارکنان

c. بررسي رضايت پرسنل

d. بررسي ايمني کارکنان

    4.آموزش و يادگيري

a. تعیین نیازهای آموزشی مدیران پژوهشی و محققین عضو مرکز در زمینه تحقیقات و مدیریت تحقیق

b. برگزاری کارگاه توانمند سازی مدیران و اعضایی گروه های تحقیقاتی بر اساس شرح وظایف و نیاز سنجی انجام شده

c. انجام پايان نامه هاي دانشجويي

    5.استفاده از اطلاعات

a. تاثير تكنولوژيهاي نوين نظير Computer provider order entry ((CPOE و ‍(CDSS) Clinical Decision Support System در جهت كمك به ارتقاي كيفيت خدمات باليني و كاهش خطاهاي پزشكي

b. تاثير مستندسازيها بر كاهش دعواهاي حقوقي

c. بررسي صحت مستندسازي توسط پزشک ، پرستاران و.... در پرونده هاي پزشکي

   6.اثربخشي باليني

a. بررسي هزينه اثر بخشي مراقبتهاي درماني

b. ارزیابي تاثير سياستهاي سلامت بر پيامدهاي بالینی

   7.مميزي باليني

a. انجام مميزي هاي باليني در قالب طرحهاي پ‍‍ژوهشي

b. تهيه استانداردهاي مربوط به فرايند كار در اورژانس و تعيين ميزان برآورده شدن اين گونه از استانداردها

c. تهيه استانداردهاي مربوط به فرايند كار در اورژانس و تعيين ميزان برآورده شدن اين گونه از استانداردها

منوی اصلی

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 56
اين هفته: 56
هفته‌ي گذشته: 204
اين ماه: 1700
ماه گذشته: 1052
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1