عناوین پیشنهادی


برخی از عناوین پیشنهادی مرکز جهت انجام پژوهش
 

1. ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان در مانی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2. بررسی میزان و نوع خطاهای دارویی در پرستاران و پزشکان شاغل در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3. بررسی راهکارهای مداخله ای جهت افزایش رضایتمندی همراهان بیماران بستریدر بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4. بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5. بررسی سزارین بدون اندیکاسیون در بیمارستان های شهر مشهد با استفاده از روش تحلیل ریشه ای وقایع

6. بررسی عوامل تاثیرگذار بر عفونت های بیمارستانی در بخش های ICU

7. مديريت بيماران دياليزي درICU

8. شروع بازتواني در ICU

9. بروز زخم بستر و پيشرفت آن در بيماران critically ill در ICU

10. پيشگويي نتيجه جراحي قلب در بيماران بستري در ICU جراحي قلب

11. انتوباسيون مشکل در بيماران ICU :يافتن عوامل مستعدکننده

12. بروز نفروتوکسيسيته و ارتباط آن با وانکومايسين در بيماران مبتلا به پنوموني بستري در ICU

13. بهبود مديريت زمان در بيماران نيازمند دبريدمان مکرر زخم

14. بررسی نگرش پرستاران و پزشکان درباره گزارش­دهی خطاهای پزشکی

15. میزان رعایت استانداردهای موجود در زمینه ثبت اطلاعات بیماران در بیمارستان های شهر مشهد

16. بهبود فرآیند پانسمان زخم­های سوختگی بیماران بستری در بخش­های سوختگی بیمارستان شهر مشهد به روش ممیزی بالینی

17. بهبود کیفیت و استانداردهای خدمت در بخش­های استریلیزاسیون بیمارستان های شهر مشهد به روش ممیزی بالنی

18. تدوین برنامه ارزشیابی برنامه سلامت کودکان در سیستم مراقبت های اولیه بهداشتی بر اساس الگوی جامع ارزشیابی (CIPP)

19. بررسی طرح تعامل با بیماران و همراهان بر اساس منشور حقوق بیمار در بیمارستان های شهر مشهد

20. بررسی ميزان به كارگيري منشور حقوق بیمار در بیمارستان های شهر مشهد

21. بررسی آگاهي پرسنل بخش از منشور حقوق بیمار در بیمارستان های شهر مشهد

22. بررسی آگاهي گيرندگان خدمت از منشور حقوق بیمار در بیمارستان های شهر مشهد

23. بررسی آگاهي مديران از منشور حقوق بیمار در بیمارستان های شهر مشهد

24. تعیین علل عدم گزارش­دهی خطاها در کارکنان شاغل در بیمارستان های شهر مشهد

25. ارتقای ایمنی اتاق­های عمل بر اساس ممیزی بالینی

26. بررسی فراوانی، نوع و شدت آسیب خطاهای پزشکی در بیمارستان­های شهر مشهد

27. بررسی خطاهای پرستاری شایع در بخش مسمومیت بیمارستان های شهر مشهد

28. بررسی علل ترخیص با میل شخصی در بیمارستان های شهر مشهد

29. بررسی تاثیر ارتقای فرآیند ایمنی سالمندان در پیشگیری از حوادث بیمارستانی

30. شناسایی ریسک های مرتبط با کار کارورزان و دستیاران پزشکی در بخش های بالینی

31. بررسی مهارتهای ارتباطی پزشکان و میزان رضایت بیماران در بیمارستان های شهر مشهد

32. بررسی تاثیر پمفلت های آموزشی بر بیماران فشار خونی

33. بررسي ارتباط بين نتايج آن‍‍‍ژيوگرافي و خطر ابتلا به ايسکمي قلبي

34. ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزش کارکنان در بیمارستان های شهر مشهد

35. بررسی سیستم های اطلاعاتی بیمارستان و کارایی مراقبت های درمانی در بیمارستان ها

36. بررسی کیفیت مراقبت های پرستاری اورژانس پیش بیمارستانی

37. بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های علمی و عملی کارکنان مراکز فوریت پزشکی و اورژانس

38. بررسی تاثیر آموزش در کنترل عفونت های بیمارستانی بخش های ویژه، نوزادان، دیالیز، داخلی و جراحی

39. بررسی کیفیت مراقبت های پرستاری در بخش جراحی و زنان و زایمان

40. بررسی کیفیت مراقبت های پرستاری بخش نوزادان و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت بهبود کیفیت مراقبت ها

41. بررسی کیفیت مراقبت های پرستاری در سوانح

42. بررسی سبک زندگی شامل شیوه تغذیه، استعمال سیگار، ورزش و استرس در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری های مزمن ( همانند بیماری های قلبی – عروقی، دیابت و غیره )

43. بررسی مداخلات بهداشتی در تغییر سبک زندگی ( تغذیه، ورزش، استعمال سیگار و استرس )

44. بررسی آگاهی بهداشتی افراد در معرض خطر با تاکید یر سه گروه جمعیتی مادران ( زنان )، کودکان ( دانش آموزان ) و سالمندان

45. بررسی آگاهی افراد گروه های مختلف در خصوص سوء مصرف مواد و مکانیسم های بازدارنده

46. بررسی تاثیر آموزش در پیشگیری از سوء مصرف مواد در گروه های مختلف جامعه

47. بررسی راهکارهای مداخله ای جهت جلب مشارکت خانواده ها در ارتقاء سلامت

48. بررسی تاثیر برنامه های آموزشی در زمینه مبارزه و پیشگیری از بیماری های آمیزشی با تاکید بر ایدز و هپاتیت

49. بررسی تاثیر راهکارهای آموزشی برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد مبتلا به نقایص جسمانی، معلولیت ها یا بیماری های مزمن

50. بررسی میزان شیوع کمردردهای مزمن در بین پرستاران و شناسایی علل آن و ارائه برنامه آموزشی با تکیه بر ارگونومی

51. بررسی علل عدم استفاده کارکنان بخش های بهداشتی و درمانی از وسایل حفاظتی و ایمنی

52. بررسی مداخلات آموزش بهداشت در استفاده کارکنان بخش های بهداشتی و درمانی از وسایل حفاظتی و ایمنی

53. بررسی تاثیر آموزش بهداشت همگانی در ارتقاء سلامت جامعه

54. مداخله تغذیه ای برای کاهش عوامل خطرساز بیماری های مزمن غیر واگیر

55. بررسی علل وقوع حوادث شغلی در کارکنان بخش های مختلف بیمارستان

56. محاسبه میزان پرداخت مستقیم از جیب (Out-Of-Pocket) برای هزینه های درمان از طرف بیمه شد گان سازمان

57. بررسی قیمت تمام شده خدمات درمانی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

58. بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرسنل اتاق عمل از خطرات و نحوه مقابله و مراقبت در هنگام جراحت با وسایل آلوده برنده در بیمارستان های آموزشی مشهد

59. بررسی میزان استرس شغلی و راه های مقابله با آن در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی مشهد

60. بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرسنل اتاق عمل از نحوه نگهداری صحیح وسایل اتاق عمل

61. بررسی کمی و کیفی پسماند های بیمارستانی در شهر مشهد

62. ارزیابی آلودگی هوا در اتاق های عمل

63. بررسی کیفیت هوای داخلی بیمارستان ها

64. ارزیابی مواجهه با سر و صدا در پست های کاری

65. بررسی آلرژی پوستی ناشی از استفاده از دستکش لاتکس

66. بررسی سبک زندگی در شاغلین گروه های پزشکی

67. بررسی عوامل هوا برد بیولوژیک (infectious Aerosols) درهوای محل بستری بیماران خاص،بیماران باضعف در سیستم ایمنی و اتاق های عمل

68. بررسی میزان انتقال عفونت های با منشاء خونی و ارائه راهکارهای کنترلی

69. بررسی کیفیت و کمیت اقلام حفاظتی مورد استفاده در بیمارستان

70. بررسی درجه سودمندی اقلام حفاظتی مورد استفاده در بیمارستان ها

71. بررسی ایمنی کار با مواد شیمیایی و داروهای شیمی درمانی در پرسنل بیمارستان ها

72. بررسی آسیب ها و لطمات جسمی و روحی وارد به پرستاران از سوی بیماران و همراهان آنها

73. ارزیابی استرس های ناشی از کار (شیفت کاری، مرگ بیمار...)در پرسنل بیمارستان ها و دانشجویان

74. بررسی تأثیر آموز عملی بیمارستانی بر یادگیری مهارت های بالینی (بیهوشی)

75. بررسی اثر ارتباط کلامی قبل از عمل جراحی بر جلوگیری از اضطراب بیمارانی که وارد اتاق عمل می شوند.

76. مقایسه روش های متفاوت ضد عفونی در کاهش بار میکروبی از ابزارهای مصرفی و غیر مصرفی در بیمارستان های مشهد
 

Management Topics

1. Evaluation of an instrument to measure teamwork in multidisciplinary critical care teams

2. Measuring patients\" experiences and views of the emergency and urgent care system: psychometric testing of the urgent care system questionnaire

3. The impact of the medical emergency team on the resuscitation practice of critical care nurses

4. Defining impact of a rapid response team: qualitative study with nurses, physicians and hospital administrators

5. Identifying, understanding and overcoming barriers to medication error reporting in hospitals

6. Comparing two safety culture surveys: Safety Attitudes Questionnaire and Hospital Survey on Patient Safety

7. Building information for systematic improvement of the prevention of hospital-acquired pressure ulcers

8. Mortality and morbidity meetings: an untapped resource for improving the governance of patient safety?

9. Preventable deaths due to problems in care in Iran\"s acute hospitals: a retrospective case record review study

10. Failures in communication and information transfer across the surgical care pathway: interview study

11. Adverse drug events caused by serious medication administration errors

12. Identifying and categorizing patient safety hazards in cardiovascular operating rooms using an interdisciplinary approach

13. Patient Views and Attitudes to Physician\"s Actions after Medical Errors

14. The Cost of Harm and Savings through Safety

15. An Examination of Opportunities for the Active Patient in Improving Patient Safety

16. Incident Reporting at general hospitals in Iran

17. A ‘Communication and Patient Safety’ training program for all healthcare staff: can it make a difference?

18. Patients perception of healthcare quality

19.  Can patients identify medical errors in hospitals?

20. Development and validation a national questionnaire for patients perception of care quality

21. Development and validation a questionnaire for patients perception of safety of care quality

22. Relationships between patient safety culture and quality of care

23. Relationships between patient safety culture and adverse events

24. Relationships between individual and organizational factors and nurses readiness for change

25. Restructuring services to reduce waiting times and prevent complications

26. Clinical audits by training doctors: obstacles and solutions

27. Addressing healthcare associated infections prevention through a training program

Medical Topics 1. Management of Opioid Analgesic Overdose (Pharmacology & Internal)
2. Effect of Sibutramine on Cardiovascular Outcomes in Overweight and Obese Subjects (Pharmacology & Internal)
 3. Oral Phosphate Binders in Patients with Kidney Failure (Internal)
4. Colorectal-Cancer Incidence and Mortality with Screening Flexible Sigmoidoscopy(Internal & Oncology)
 5. Thrombotic Stroke and Myocardial Infarction with Hormonal Contraception (Gynecology & Cardiology)
6. National Survey of Drug-Resistant Tuberculosis in Iran (Internal & Infection disease)
 7. Childhood Outcomes after Hypothermia for Neonatal Encephalopathy (Pediatrics)
8. Preoperative Chemoradiotherapy for Esophageal or Junctional Cancer (Oncology & Surgery)
9. Warfarin and Aspirin in Patients with Heart Failure and Sinus Rhythm (Cardiology)
10. Azithromycin and the Risk of Cardiovascular Death (Cardiology & Pharmacology)
 11. Suicide and Cardiovascular Death after a Cancer Diagnosis (Oncology & Psychiatry)
 12 Lifestyle Change and Mobility in Obese Adults with Type 2 Diabetes (Internal)
 13. Prostate-Cancer Mortality at 8 Years of Follow-up (Urology)
 14. Donepezil and Memantine for Moderate-to-Severe Alzheimer\"s disease (Neurology)
 15. Lifetime Risks of Cardiovascular Disease (Cardiology)
16. Advances in corneal transplantation (Ophthalmology)
17. Anatomical and visual outcomes in deep anterior lamellar keratoplasty (Ophthalmology)
18. Visual and non-visual factors associated with patient satisfaction and quality of life in PRK (Ophthalmology)
 19. Two-year outcome of PRK for correction of High Astigmatism (Ophthalmology)
 20. Quality of vision after Photorefractive Keratectomy (Ophthalmology)

منوی اصلی

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 52
اين هفته: 52
هفته‌ي گذشته: 204
اين ماه: 1696
ماه گذشته: 1052
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1