Uncategorised

عناوین پیشنهادی


برخی از عناوین پیشنهادی مرکز جهت انجام پژوهش
 

1. ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان در مانی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2. بررسی میزان و نوع خطاهای دارویی در پرستاران و پزشکان شاغل در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3. بررسی راهکارهای مداخله ای جهت افزایش رضایتمندی همراهان بیماران بستریدر بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4. بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5. بررسی سزارین بدون اندیکاسیون در بیمارستان های شهر مشهد با استفاده از روش تحلیل ریشه ای وقایع

6. بررسی عوامل تاثیرگذار بر عفونت های بیمارستانی در بخش های ICU

7. مديريت بيماران دياليزي درICU

8. شروع بازتواني در ICU

9. بروز زخم بستر و پيشرفت آن در بيماران critically ill در ICU

10. پيشگويي نتيجه جراحي قلب در بيماران بستري در ICU جراحي قلب

11. انتوباسيون مشکل در بيماران ICU :يافتن عوامل مستعدکننده

12. بروز نفروتوکسيسيته و ارتباط آن با وانکومايسين در بيماران مبتلا به پنوموني بستري در ICU

13. بهبود مديريت زمان در بيماران نيازمند دبريدمان مکرر زخم

14. بررسی نگرش پرستاران و پزشکان درباره گزارش­دهی خطاهای پزشکی

15. میزان رعایت استانداردهای موجود در زمینه ثبت اطلاعات بیماران در بیمارستان های شهر مشهد

16. بهبود فرآیند پانسمان زخم­های سوختگی بیماران بستری در بخش­های سوختگی بیمارستان شهر مشهد به روش ممیزی بالینی

17. بهبود کیفیت و استانداردهای خدمت در بخش­های استریلیزاسیون بیمارستان های شهر مشهد به روش ممیزی بالنی

18. تدوین برنامه ارزشیابی برنامه سلامت کودکان در سیستم مراقبت های اولیه بهداشتی بر اساس الگوی جامع ارزشیابی (CIPP)

19. بررسی طرح تعامل با بیماران و همراهان بر اساس منشور حقوق بیمار در بیمارستان های شهر مشهد

20. بررسی ميزان به كارگيري منشور حقوق بیمار در بیمارستان های شهر مشهد

21. بررسی آگاهي پرسنل بخش از منشور حقوق بیمار در بیمارستان های شهر مشهد

22. بررسی آگاهي گيرندگان خدمت از منشور حقوق بیمار در بیمارستان های شهر مشهد

23. بررسی آگاهي مديران از منشور حقوق بیمار در بیمارستان های شهر مشهد

24. تعیین علل عدم گزارش­دهی خطاها در کارکنان شاغل در بیمارستان های شهر مشهد

25. ارتقای ایمنی اتاق­های عمل بر اساس ممیزی بالینی

26. بررسی فراوانی، نوع و شدت آسیب خطاهای پزشکی در بیمارستان­های شهر مشهد

27. بررسی خطاهای پرستاری شایع در بخش مسمومیت بیمارستان های شهر مشهد

28. بررسی علل ترخیص با میل شخصی در بیمارستان های شهر مشهد

29. بررسی تاثیر ارتقای فرآیند ایمنی سالمندان در پیشگیری از حوادث بیمارستانی

30. شناسایی ریسک های مرتبط با کار کارورزان و دستیاران پزشکی در بخش های بالینی

31. بررسی مهارتهای ارتباطی پزشکان و میزان رضایت بیماران در بیمارستان های شهر مشهد

32. بررسی تاثیر پمفلت های آموزشی بر بیماران فشار خونی

33. بررسي ارتباط بين نتايج آن‍‍‍ژيوگرافي و خطر ابتلا به ايسکمي قلبي

34. ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزش کارکنان در بیمارستان های شهر مشهد

35. بررسی سیستم های اطلاعاتی بیمارستان و کارایی مراقبت های درمانی در بیمارستان ها

36. بررسی کیفیت مراقبت های پرستاری اورژانس پیش بیمارستانی

37. بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های علمی و عملی کارکنان مراکز فوریت پزشکی و اورژانس

38. بررسی تاثیر آموزش در کنترل عفونت های بیمارستانی بخش های ویژه، نوزادان، دیالیز، داخلی و جراحی

39. بررسی کیفیت مراقبت های پرستاری در بخش جراحی و زنان و زایمان

40. بررسی کیفیت مراقبت های پرستاری بخش نوزادان و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت بهبود کیفیت مراقبت ها

41. بررسی کیفیت مراقبت های پرستاری در سوانح

42. بررسی سبک زندگی شامل شیوه تغذیه، استعمال سیگار، ورزش و استرس در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری های مزمن ( همانند بیماری های قلبی – عروقی، دیابت و غیره )

43. بررسی مداخلات بهداشتی در تغییر سبک زندگی ( تغذیه، ورزش، استعمال سیگار و استرس )

44. بررسی آگاهی بهداشتی افراد در معرض خطر با تاکید یر سه گروه جمعیتی مادران ( زنان )، کودکان ( دانش آموزان ) و سالمندان

45. بررسی آگاهی افراد گروه های مختلف در خصوص سوء مصرف مواد و مکانیسم های بازدارنده

46. بررسی تاثیر آموزش در پیشگیری از سوء مصرف مواد در گروه های مختلف جامعه

47. بررسی راهکارهای مداخله ای جهت جلب مشارکت خانواده ها در ارتقاء سلامت

48. بررسی تاثیر برنامه های آموزشی در زمینه مبارزه و پیشگیری از بیماری های آمیزشی با تاکید بر ایدز و هپاتیت

49. بررسی تاثیر راهکارهای آموزشی برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد مبتلا به نقایص جسمانی، معلولیت ها یا بیماری های مزمن

50. بررسی میزان شیوع کمردردهای مزمن در بین پرستاران و شناسایی علل آن و ارائه برنامه آموزشی با تکیه بر ارگونومی

51. بررسی علل عدم استفاده کارکنان بخش های بهداشتی و درمانی از وسایل حفاظتی و ایمنی

52. بررسی مداخلات آموزش بهداشت در استفاده کارکنان بخش های بهداشتی و درمانی از وسایل حفاظتی و ایمنی

53. بررسی تاثیر آموزش بهداشت همگانی در ارتقاء سلامت جامعه

54. مداخله تغذیه ای برای کاهش عوامل خطرساز بیماری های مزمن غیر واگیر

55. بررسی علل وقوع حوادث شغلی در کارکنان بخش های مختلف بیمارستان

56. محاسبه میزان پرداخت مستقیم از جیب (Out-Of-Pocket) برای هزینه های درمان از طرف بیمه شد گان سازمان

57. بررسی قیمت تمام شده خدمات درمانی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

58. بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرسنل اتاق عمل از خطرات و نحوه مقابله و مراقبت در هنگام جراحت با وسایل آلوده برنده در بیمارستان های آموزشی مشهد

59. بررسی میزان استرس شغلی و راه های مقابله با آن در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی مشهد

60. بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرسنل اتاق عمل از نحوه نگهداری صحیح وسایل اتاق عمل

61. بررسی کمی و کیفی پسماند های بیمارستانی در شهر مشهد

62. ارزیابی آلودگی هوا در اتاق های عمل

63. بررسی کیفیت هوای داخلی بیمارستان ها

64. ارزیابی مواجهه با سر و صدا در پست های کاری

65. بررسی آلرژی پوستی ناشی از استفاده از دستکش لاتکس

66. بررسی سبک زندگی در شاغلین گروه های پزشکی

67. بررسی عوامل هوا برد بیولوژیک (infectious Aerosols) درهوای محل بستری بیماران خاص،بیماران باضعف در سیستم ایمنی و اتاق های عمل

68. بررسی میزان انتقال عفونت های با منشاء خونی و ارائه راهکارهای کنترلی

69. بررسی کیفیت و کمیت اقلام حفاظتی مورد استفاده در بیمارستان

70. بررسی درجه سودمندی اقلام حفاظتی مورد استفاده در بیمارستان ها

71. بررسی ایمنی کار با مواد شیمیایی و داروهای شیمی درمانی در پرسنل بیمارستان ها

72. بررسی آسیب ها و لطمات جسمی و روحی وارد به پرستاران از سوی بیماران و همراهان آنها

73. ارزیابی استرس های ناشی از کار (شیفت کاری، مرگ بیمار...)در پرسنل بیمارستان ها و دانشجویان

74. بررسی تأثیر آموز عملی بیمارستانی بر یادگیری مهارت های بالینی (بیهوشی)

75. بررسی اثر ارتباط کلامی قبل از عمل جراحی بر جلوگیری از اضطراب بیمارانی که وارد اتاق عمل می شوند.

76. مقایسه روش های متفاوت ضد عفونی در کاهش بار میکروبی از ابزارهای مصرفی و غیر مصرفی در بیمارستان های مشهد
 

Management Topics

1. Evaluation of an instrument to measure teamwork in multidisciplinary critical care teams

2. Measuring patients\" experiences and views of the emergency and urgent care system: psychometric testing of the urgent care system questionnaire

3. The impact of the medical emergency team on the resuscitation practice of critical care nurses

4. Defining impact of a rapid response team: qualitative study with nurses, physicians and hospital administrators

5. Identifying, understanding and overcoming barriers to medication error reporting in hospitals

6. Comparing two safety culture surveys: Safety Attitudes Questionnaire and Hospital Survey on Patient Safety

7. Building information for systematic improvement of the prevention of hospital-acquired pressure ulcers

8. Mortality and morbidity meetings: an untapped resource for improving the governance of patient safety?

9. Preventable deaths due to problems in care in Iran\"s acute hospitals: a retrospective case record review study

10. Failures in communication and information transfer across the surgical care pathway: interview study

11. Adverse drug events caused by serious medication administration errors

12. Identifying and categorizing patient safety hazards in cardiovascular operating rooms using an interdisciplinary approach

13. Patient Views and Attitudes to Physician\"s Actions after Medical Errors

14. The Cost of Harm and Savings through Safety

15. An Examination of Opportunities for the Active Patient in Improving Patient Safety

16. Incident Reporting at general hospitals in Iran

17. A ‘Communication and Patient Safety’ training program for all healthcare staff: can it make a difference?

18. Patients perception of healthcare quality

19.  Can patients identify medical errors in hospitals?

20. Development and validation a national questionnaire for patients perception of care quality

21. Development and validation a questionnaire for patients perception of safety of care quality

22. Relationships between patient safety culture and quality of care

23. Relationships between patient safety culture and adverse events

24. Relationships between individual and organizational factors and nurses readiness for change

25. Restructuring services to reduce waiting times and prevent complications

26. Clinical audits by training doctors: obstacles and solutions

27. Addressing healthcare associated infections prevention through a training program

Medical Topics 1. Management of Opioid Analgesic Overdose (Pharmacology & Internal)
2. Effect of Sibutramine on Cardiovascular Outcomes in Overweight and Obese Subjects (Pharmacology & Internal)
 3. Oral Phosphate Binders in Patients with Kidney Failure (Internal)
4. Colorectal-Cancer Incidence and Mortality with Screening Flexible Sigmoidoscopy(Internal & Oncology)
 5. Thrombotic Stroke and Myocardial Infarction with Hormonal Contraception (Gynecology & Cardiology)
6. National Survey of Drug-Resistant Tuberculosis in Iran (Internal & Infection disease)
 7. Childhood Outcomes after Hypothermia for Neonatal Encephalopathy (Pediatrics)
8. Preoperative Chemoradiotherapy for Esophageal or Junctional Cancer (Oncology & Surgery)
9. Warfarin and Aspirin in Patients with Heart Failure and Sinus Rhythm (Cardiology)
10. Azithromycin and the Risk of Cardiovascular Death (Cardiology & Pharmacology)
 11. Suicide and Cardiovascular Death after a Cancer Diagnosis (Oncology & Psychiatry)
 12 Lifestyle Change and Mobility in Obese Adults with Type 2 Diabetes (Internal)
 13. Prostate-Cancer Mortality at 8 Years of Follow-up (Urology)
 14. Donepezil and Memantine for Moderate-to-Severe Alzheimer\"s disease (Neurology)
 15. Lifetime Risks of Cardiovascular Disease (Cardiology)
16. Advances in corneal transplantation (Ophthalmology)
17. Anatomical and visual outcomes in deep anterior lamellar keratoplasty (Ophthalmology)
18. Visual and non-visual factors associated with patient satisfaction and quality of life in PRK (Ophthalmology)
 19. Two-year outcome of PRK for correction of High Astigmatism (Ophthalmology)
 20. Quality of vision after Photorefractive Keratectomy (Ophthalmology)

 

رياست مركز تحقيقات ايمني بيمارو ارتقاء كيفيت سلامت


رزومه

Curriculum Vitae

1) مشخصات فردي

نام: فرهاد

نام خانوادگی:حیدریان

جنسیت: مرد

رشته تحصیلی: بیماریهای کودکان

گروه آموزشي: کودکان

مرتبه علمي: دانشیار گروه کودکان بیمارستان قائم (عج)

آدرس محل كار:: مشهد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- بیمارستان قائم- گروه طفال

تلفن محل كار: 05118417451

آدرس پست الکترونیکی: heydarianf[at]mums.ac.ir

2) تحصيلات دانشگاهي

· فارغ التحصيل دكتراي عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1368

· بورد تخصصي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1372

2. تجربيات حرفه اي

· رئیس اورﮋانس اطفال بیمارستان قائم از سال81 تا86

· معاون آموزشی از سال 86 تا 89

· رئیس کمیته مرگ ومیر کودکان 1 ماه تا 5 سال از سال 86 تا کنون

· مسئول و رابط گروه اطفال در مرکز مهارت های بالینی تا کنون

· مسئول ارزیابی گروه اطفال در سال های 87 تا 88

· مسئول آموزش استاﮋرها از سال84 تا 86

· دبیر انجمن متخصصین کودکان خراسان ازسال 83تا حال

· ریاست بخش اطفال قائم و معاون گروه اطفال از سال 1389 تا کنون

· سرپرست علمی اورژانس های بیمارستان قائم

3. تجربيات آموزشي

دانشیار گروه اطفال، از سال 1385

4. عناوين و امتيازات ويژه

· رتبه برتر در جشنواره شهید مطهری سال 1390

5. فعاليت هاي پژوهشي

الف) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح I: (ISI)

ب) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح II: (Index Medicus, Pubmed, Medline)

1. Heydarian F, Majdi M. Severe neonatal hyperbilirubinemia; causes and contributing factors leading to exchange transfusion at Ghaem Hospital in Mashhad, Acta Med Iran. 2010 Nov-Dec;48(6):399-402.

2. Al-Mendalawi MD, Heydarian F.Comparison between traditional yogurt and probiotic yogurt in non-inflammatory acute gastroenteritis.Saudi Med J. 2010 Sep;31(9):1071-2; author reply 1071-2. No

3. Al-Mendalawi MD, Heydarian F, Fakehi V.Role of intravenous extra fluid therapy in icteric neonates receiving phototherapy.Saudi Med J. 2009 Sep;30(9):1176-9

4. Heydarian F, Kianifar HR, Ahanchian H, Khakshure A, Seyedi J, Moshirian D.A comparison between traditional yogurt and probiotic yogurt in non-inflammatory acute gastroenteritis.Saudi Med J. 2010 Mar;31(3):280-3.

5. Saeidi R, Heydarian F, Fakehi V.Role of intravenous extra fluid therapy in icteric neonates receiving phototherapy.Saudi Med J. 2009 Sep;30(9):1176-9.

6. Tavakkol Afshari J, Farid Hosseini R, Hosseini Farahabadi S, Heydarian F, Boskabady MH, Khoshnavaz R, Razavi A, Ghayoor Karimiani E, Ghasemi G.Association of the expression of IL-4 and IL-13 genes, IL-4 and IgE serum levels with allergic asthma.Iran J Allergy Asthma Immunol. 2007 Jun;6(2):67-72.

7. Akhondian J, Heydarian F, Jafari SA. Predictive factors of pediatric intractable seizures.Arch Iran Med. 2006 Jul;9(3):236-9.

ج) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح IV: (ساير سايت‎هاي تخصصي)

1. هاشم زاده احمد،حيدريان فرهاد، ارزيابي بيماري آرتريت ايديوپاتيك جوانان در بيمارستان هاي قائم و امام رضاي مشهد 80-1377، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل زمستان 1384;5(4 (پیاپی 18)):367-370

2. هاشم زاده احمد،حيدريان فرهاد،هاشم زاده سارا، بررسي IgE توتال و تعداد ایوزينوفيل ها در كودكان مبتلا به آسم ، افق دانش زمستان 1383;10(4):23-27.

3. هاشم زاده احمد,حيدريان فرهاد، بررسي علل و علايم بستري كودكان زير 5 سال در بخش هاياطفال و اورژانس بيمارستان قائم (عج) مشهد در سال هاي 83-1382، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار) زمستان 1384;12(4 (مسلسل 38)):42-47.

4. اشرف زاده فرح,محمودي افتخار,حيدريان فرهاد,خوارزمي عبدالعلي، پيامد تشنج در نوزادان ترم در سن سه ماهگي، افق دانش زمستان 1384;11(4):36-40.

5. اشرف زاده فرح,حيدريان فرهاد,بهمنش فاطمه,گودرزي مهشيد,رخشنده حسن، تاثير ايبوپروفن بر حملات صرع مقاوم به درمان در کودکان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار) پاييز 1388;16(3 (مسلسل 53)):121-126.

6. حيدريان فرهاد,خوارزمي عبدالعلي,خاتمي سيده فاطمه,اميديان محمد، تاثير فاکتورهاي مادري و ساير فاکتورها از جمله ايمونوگلوبولين G گاوي در ايجاد کوليک شيرخوارگي، مجله بيماريهاي کودکان ايران بهار 1386;17(1):19-21.

7. حيدريان فرهاد,قرباني نعمت اله، ترومبوفلبيت عفوني سينوس كاورنو و معرفي يك مورد، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار) پاییز 1381;9(3 (مسلسل 25)):0-0.

8. هاشم زاده احمد،حيدريان فرهاد، تعيين علل ديسترس تنفسي در اطفال 6 ماهه تا 5 ساله در بيمارستان قائم مشهد، 80-1378، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل تابستان 1384;5(2 (پیاپی 16)):175-179.

9. حيدريان فرهاد،صراف محمدتقي،هاشم زاده احمد، شيوع علايم باليني و آزمايشگاهي در بيماران هنوخ شوئن لاين پورپورا، مجله بيماريهاي کودکان ايران تابستان 1385;16(2):225-229.

10. اخباري سيدهادي،حيدريان فرهاد،ثابتي ايرج، گزارش سه مورد از بیماري كاوازاكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار) تابستان 1381;9(2 (مسلسل 24)):96-100.

11. حيدريان فرهاد,سيلانيان طوسي فرخ، گزارش يك مورد كندروديسپلازي متافيزيال تيپ اشميت، مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) بهار 1382;13(38):81-84.

12. معموري غلام علي,بسكابادي حسن,حيدريان فرهاد، مطالعه 10 ساله توده هاي کليوي نوزادان در شمال شرق ايران (خراسان)، مجله بيماريهاي کودکان ايران زمستان 1386;17(4):364-368.

13. اخباري سيدهادي,حيدريان فرهاد، مياستني گراو مادرزادي و معرفي يك مورد تيپيك آن، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار) بهار 1381;9(1 (مسلسل 23)):81-84.

Embased

14. احمد هاشم زاده، فرهاد حيدريان، درماتوميوزيت جوانان؛ ارزيابي باليني و آزمايشگاهي، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، 1376؛ دوره 4، پاييز و زمستان، شماره 11-10: صفحات 91-86.

15. كوكب معاون سعيدي، سيمين پرتوي، محمدرضا صدري، فرهاد حيدريان، ليپوديستروفي منتشر مادرزادي (سندرم Seip-Lawrenceمجله بيماري هاي كودكان ايران، 1371؛ دوره 4، شهريور، شماره 14: صفحات 214-203

16. فرهاد حيدريان، جواد اسلامي، معرفي يك مورد درماتوميوزيت با تظاهر پوستي غير معمول، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، 1376؛ دوره 4، پاييز و زمستان، شماره 11-10: صفحات 91-86.

17. كوكب معاون سعيدي، سيمين پرتوي، محمدرضا صدري، فرهاد حيدريان، ليپوديستروفي منتشر مادرزادي (سندرم Seip-Lawrence)، مجله بيماري هاي كودكان ايران، 1371؛ دوره 4، شهريور، شماره 14: صفحات 214-203

18. عبدالعلي خوارزمي، احمد هاشم زاده، عبدالكريم حامدي، فرهاد حيدريان، روح انگيز يوسفي، ابوالفضل اقوامي، سندرم لورنس مون بيدل و گزارش 4 مورد از آن، مجله دانشكده پزشكي مشهد، 1370؛ دوره 34، تابستان، شماره 36: صفحات 94-89

19. A 10 year survey of Neonatal Kidney Mass in North-East of Iran (Khorasan).In IJP: Vol 17No.4, Dec 2007.

20. Heydarian F ,Association of IL-18 by Denderitic Cells Induced by Sera from Patients with primary Antibody

21. Heydarian F ,Deficiency. In Iranian Journal of Allergy, Asthma and immunology:Vol 6, No:2, June 2007

22. Heydarian F ,Chronic Childhood ITP: High Dose Parenteral Dexamethasone Therapy.Vol 18 No.4,Dec 2008

23. Heydarian F ,Simple febrile seizure recurrence during the first 24 hours In IJCN:Vol 3 N02 June 2009.

24. Serum zinc level in patients With simple Febrile sei zure. Heydarian F, Ashrafzadeh F, Ghesamian A, Iran J Child Neuro logy –Vol 4. No 2010 P: 41-44.

25. The effects of L-Asparaginase on blood Triglycerides, Glucose, and Albumin levels and coagulation state in All Patients in pediatric Ward . Banihashem Abdulloh , Heydarian Fahad, Simin Hiradfar, Ehtesham manesh Hogatollah ,ACTA Medica Iranica , Vol 43, No.4,200 , P: 275-278.

26. Harleyuin Ichthyosis, Farhad Heydarian, Hashem Zadeh Ahmad, ACTA Medica Iranica Vol 47 No.1 2009 P: 81-82.

27. The Role of Zinc sulfate in Acute Bronchiditis in patients Aged 2 to 23 Months , Iranian J pediatrics , Vol 21, No.2 ,2011 P: 231-234.

28. Proteus syndrome: A case Report, Heydarian F , Ashraf zodeh F , Taheri Heravi M,Iranian J child Neurology,Vol U No.l 2010 P: 45-48

29. Zinc in Acute Bronchilitis? And Author s reply. Iranian G of peditarics.Vol 21 No3 2011- P: 409-410.

همایش ها

Mamouri. G.A, Boskabad. H, Heydarian. F, A layer survey of neonatal kidney missive khorasan provice of the I.R of Iran, first Iranian congress of ped, urology, 18-16, may 2007.

Behmanesh,. F, Heydarian. F, beiraghi toosi. M, rahimi ferdows nehzad. H, A cute hemorrhanhic edema of infancy: case report

XXXVIII congress of the uropean academy of allergy and clinical immunology, war szawa, 6-10 jun 2009.

فرهاد حيدريان، صراف شیرازی. محمدتقی، عبدالكريم حامدي، بررسی کودکان دچار تب و تشنج در بخش اورژانس اطفال بیمارستان قائم، مجموعه مقالات جلد دوم ، همابش سالنه انجمن پزشکان کودکان ایران، 30-26 اردیبهشت 1388، صص 987-938

لطفی. ن، صراف. م.ح، حیدریان. ف، بررسی نتایج مراجعین به کلینیک ژنتیک اطفال در طی 18 ماه در بیمارستان قائم مشهد، همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران و اطفال ، 86، صص 1405-1406.

طاهرزاده. م، حیدریان. ف، صراف. م.ت، مقایسه روش آموزش با عروسک و آلبوم همراه با آموزش استاندارد، سی و یکمین بزرگداشت دکتر قریب، 18-12 may 2010.

حیدریان. ف، نقش سطح سرمی سدیم در پیش بینی تکرر تب و تشنج ساده در 24 ساعت اول ، هشتمین گنگره اعصاب کودکان ایران، مشهد، 16-15، سال 1387.

7. كتب تأليف/ ترجمه شده

شاه فرهت. احمد، حیدریان، فرهاد، هیئت مؤلفان، تغذیه در بیماری های کودکان، (گردآورنده دکتر احمد شاه فرهت)، 1387،169-161.

شاه فرهت. احمد، حیدریان، فرهاد، مراقبت های ویژه ای بیماری های نوزادان و کودکان ارزیابی تشخیص و درمان کم کاری های اطفال، مشهد، 1389، 509-488.

عضویت در سازمانها

دبیر انجمن متخصصین کودکان خراسان

مسئولیت های اجرایی

رئیس بخش اورژانس اطفال از سال 82-86

2- معاون آموزشی بخش اطفال از سال 86-89

3- رئیس بخش اطفال بیمارستان قائم (عج) از سال 90-89

علایق پژوهشی

آب و الکترولیت,عفونت های تنفسی,ریز مغذی ها- تب و تشنج-پروبیوتیک        

 
 
 
 

 

 

 

نحوه آدرس دهي مقالات مركز تحقيقات ايمني بيمارو ارتقاء كيفيت سلامت


 
عضو محترم هيأت علمي مركز تحقيقات ايمني بيمار  

لطفا در مقالات و سخنراني هاي خود،آدرس مركز تحقيقات ايمني بيمار  را به عنوان affiliation اول يا دوم به نحو زير ذكر نماييد:

فارسي:

نام نويسنده ، مرتبه علمي و تخصص، مركز تحقيقات ايمني بيمار ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، مشهد،ايران

انگليسي:

Author’s name, grade & specialty,Research Center for Patient Safety , Mashhad University of medical sciences, Mashhad, IRAN

مثال:محمود محمدزاده شبستري،دانشيار قلب و عروق، مركز تحقيقات ايمني بيمار  ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، مشهد،ايران

Example: Shabestari M,Associate Professor Cardiology, research center for patient safety , Mashhad University of medical sciences,Mashhad, IRAN

 
 
به مقالاتي كه نام گروه (department) قبل از نام مركز تحقيقات ذكر شده باشد.در ارزشيابي مراكز تحقيقاتي هيچ امتيازي تعلق نمي گيرد.
 
همچنين در صورتي كه نويسنده دوم مقاله عضو مركز تحقيقات باشد ، به affiliation اول امتياز كل مقاله و به affiliation دوم 70%امتياز مقاله تعلق خواهد گرفت.
 
 
 
 

پزشكي مبتني بر شواهد


گروه قلب

 دكتر وكيليان;دکتر پورزند; دکتر اشراقي; دکتر قادري

گروه داخلي  دكتر گنجي; دکتر رضايي طلب; دکتر صباغ; دکترلاری
گروه زنان  دكتر تارا; دکتر مير تيموري;دکترپورعلي; دکترثقفی
گروه طب اورژانس  دكتر حميدرضا ريحاني;دکترپيش بين

ارزيابي فن آوري سلامت

مباني تعالي خدمات باليني

    

 

 
PED

BMJ

cochrane

TRIP

OT

UNBOUND

pubmed

 
 
 
 
 
 
 

 

 

معرفي مركز تحقيقات


 
چشم انداز 
مرکز تحقیقات ایمنی بیمار و ارتقاء کیفیت سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اتکال به ايزد منان و آموزه هاي دين مبين اسلام مصمم است متناسب با چشم انداز بيست ساله
و نقشه ي علمي کشور، در فضايي توأم با خلاقيت و نوآوري، تحولي در تولید علم در حوزه علوم پزشکی و نظام ارائه خدمات بهداشتي- درماني ايجاد نمايد، تا به الگويي قابل قبول
 در ارتقاء کیفیت خدمات سلامت در سطح کشور و منطقه، تبديل شود. در تأمين اين دور نما، توجه به توان دانشگاه، تحولات ملی و بین المللی اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ،
گذار اپيدميولوژيک بيماريها و جمعيت و شرکاي سلامت ضروري است. ما برآنيم که از طریق انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در حيطه های مختلف بهداشت و درمان و تولید علم
به عنوان مرکز تحقیقاتی برتر، پویا، نوآور و خلاق در سطح منطقه شناخته شویم.
 
 
رسالت 
مرکز تحقیقات ایمنی بیمار و ارتقاء کیفیت سلامت براي نيل به هدف کلی حفظ، تامين و ارتقاي سطح سلامت جامعه در راستاي تعالیم اسلام و در چارچوب سياستهاي كلان بخش
 سلامت و راهبردهاي اساسي وزارت متبوع با پاسخگويي مناسب به نيازهاي پرسنل بخش، دانشجويان، استادان، پژوهشگران، نخبگان، فارغ التحصيلان حرفه هاي پزشكي و سياستگذاران،
متعهد به توليد علم، دانش، افزايش پژوهش در زمینه ارتقاء كيفيت و ایمنی خدمات، اصلاح ساختار سازماني و تصميمات مديريتي و سنجش كارآيي و اثربخشي برنامه‌ها در
سيستم بهداشت و درمان است.
 
 
اهداف کلی مرکز
 
G1- گسترش كمي و كيفي تحقيقات مبتني بر نيازهاي جامعه
2 G- ارتقاء كيفي‌ و كمي‌ تحقيقات‌ و هدفمند نمودن‌ پژوهش‌ در مرکز تحقیقات و دانشگاه‌ و حمايت‌ از محققين‌ در اين‌ زمينه‌
3 G- توسعه‌ استفاده‌ از نتايج‌ تحقيقات‌ كاربردي‌ در حل‌ مشكلات‌ و افزايش‌ آگاهي‌ جامعه‌ از ضرورت‌ تحقيقات‌ در نظام سلامت جهت‌ ارتقاء سلامت‌ آنها
4 G- ارتقاء كيفيت‌ و كميت‌ خدمات اطلاع‌رساني‌ علمي پژوهشي مركز
G5- ارتقاي سطح كمي و كيفي همكاري با دانشگاههاي داخلي و خارجي و سازمانهاي جهاني و سازمانهاي غير دولتي داخلي و خارجي،درجهت اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك
G6- توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينة مديريت، سياستگذاري و ارتقاء کيفيت سلامت در مراكز بهداشتي، درماني
G7- انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در جهت اصلاح نظام مديريت سيستم بهداشت و درمان
G8- انتشار و بسط يافته هاي پژوهشي و گسترش كاربرد آنها
 
 
اهداف اختصاصی مرکز
 
1 G - گسترش كمي و كيفي تحقيقات مبتني بر نيازهاي جامعه

1:O راه اندازی واحد های مدیریت دانش

2O :حمايت بيشتر ازانجام تحقيقات كاربردي درراستاي اولويتهاي پژوهشي، در شوراهاي پژوهشي مرکز و مراکز پژوهشهاي كاربردي بیمارستان ها

3O : اجراي طرحهاي تحقيقاتي مشترك با بیمارستان ها، مراکز تحقیاتی و سایر نهادهاي مرتبط استان و كشور براي پوشش اولويتهاي تحقيقاتي آن ­ها

2 G - ارتقاء كيفي‌ و كمي‌ تحقيقات‌ و هدفمند نمودن‌ پژوهش‌ در دانشگاه‌ و حمايت‌ از محققين‌ در اين‌ زمينه

1O: راه اندازی مرکز پذیرش دانشجوی PHD by research

2O :افزايش تعداد پروژه هاي پژوهشي در راستاي اولویت های اعلام شده مركز

3O : تعيين عناوين اولويتهاي تحقيقاتي مركزو اطلاع رساني و بازنگري مستمر

3 G - توسعه‌ استفاده‌ از نتايج‌ تحقيقات‌ كاربردي‌ در حل‌ مشكلات‌ و افزايش‌ آگاهي‌ جامعه‌ از ضرورت‌ تحقيقات‌ در نظام سلامت جهت‌ ارتقاء سلامت‌ آنها

1O : تسهيل مقررات به منظور تشويق پژوهشگران به انجام تحقيقات كاربردي برون دانشگاهي در راستاي سلامت جامعه

2O : اطلاع رساني مناسب در زمينه موضوعات تحقيقاتي مورد علاقه نهادها و سازمان‌ها به پژوهشگران دانشگاهي

4 G - ارتقاء كيفيت‌ و كميت‌ خدمات اطلاع‌رساني‌ علمي پژوهشي مركز

1O : توسعه و بهينه‌سازي‌ وب‌گاه مركز

2O : تسهيل‌ در روند اداري‌ و حمايت‌ مالي‌ مركز در چاپ‌ كتب‌ درسي‌ مبتني‌ بر حداقل‌هاي‌ آموزشي‌

5 G – ارتقاي سطح كمي و كيفي همكاري با دانشگاههاي داخلي و خارجي و سازمانهاي

جهاني و سازمانهاي غير دولتي داخلي و خارجي، در جهت اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك

1 O:انجام طرح هاي تحقيقاتي مشترک با ساير مراکز تحقيقاتي در سطح کشور

2O : برگزاري‌ حداقل يك همايش علمي‌ داخلي در هر سال و حداقل يك همايش علمي‌ منطقه‌اي يا بين‌المللي هر 2 سال

3O : دعوت از متخصصين ايراني مقيم خارج يا متخصصين خارجي جهت افزايش همكاري‌هاي علمي

G6 – توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينة علم مديريت، سياستگزاري و ارتقاء کيفيت سلامت در مراكز بهداشتي، درماني

1O : شرکت در كارگاه هاي آموزشي در جهت توسعه پژوهش هاي مرتبط با مديريت سلامت، بهبود فرآیندهای ارائه خدمات و ...

O2: برگزاری كارگاه هاي آموزشي در جهت توسعه پژوهش هاي مرتبط

3O : ايجاد بانك اطلاعاتي از پژوهشگران مرتبط با ايمني بيمار و ارتقاء کيفيت سلامت

7 G – انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در جهت اصلاح نظام مديريت بهداشت و درمان کشور

1O : تعيين اولويت هاي پژوهشي نظام بهداشت و درمان

2O : اجراي طرح هاي متناسب با اولويتهاي تعيين شده

8 G – انتشار و بسط يافته هاي پژوهشي و گسترش كاربرد آنها

1O : افزایش انتشار مقالات پژوهشي در مجلات معتبر

2O : چاپ و انتشار بولتن و گزارش های دوره ای

 

 

منوی اصلی

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 67
اين هفته: 67
هفته‌ي گذشته: 204
اين ماه: 1711
ماه گذشته: 1052
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1