حیطه فعالیت موضوعی:

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

1-حمایت از انجام تحقیقات کاربردی در راستای اولویت های پژوهشی در مراکز پژوهش های کاربردی بیمارستان ها


2-ارتقاء کیفی و کمی تحقیقات و هدفمند بودن پژوهش در دانشگاه و حمایت از محققین در این زمینه