فرم هاي مرتبط

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
فرم پيشنهاد طرح تحقيقاتی
 
  
 
کاربرگ گزارش پیشرفت و درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتی
 
سال 1391
سال 1390 و قبل از آن
 
 
مدارك لازم براي اعلام پايان طرح:
 
1- گزارش تفضيلي طرح در قالب CD به فرمت يكي از انتخاب هاي زير:
 
3- تاييد و امضاء ناظر در انتهاي خلاصه فارسي و انگليسي
 

4- ضمناً در صورت تمايل به تسويه حساب مالي طرح،‌ ضروري است كاربرگ گزارش پيشرفت را تكميل و پس از تاييد ناظر طرح به همراه مستندات هزينه كرد( فاكتور،‌قبض انبار و ... براي وسايل و مواد غير مصرفي) به مديريت امور پژوهشي دانشگاه ارائه گردند.