اهداف راهبردي مركز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

اهداف پژوهشي :

1. انجام تحقيقات بنيادي ،‌اپيدميولوژيک و باليني در جهت ارتقاء نظام ارائه خدمات بهداشتي – درماني کشور با هدف جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي

2. برجسته کردن نقش مرکز در تدوين سياست ها و استراتژي هاي کشوري و منطقه اي در زمينه ارتقاء ايمني بيمار و کيفيت سطح سلامت جامعه

3. هدايت ،‌ تسهيل و نظام دار نمودن و اجراي پروژه هاي تحقيقات مرتبط با ايمني بيمار و ارتقاء سطح سلامت بر اساس اولويت هاي تعيين شده :

* انجام پژوهش مرتبط با ايمني بيمار و مديريت خطر
* انجام پژوهش ها در زمينه مديريت بهينه کارکنان
* انجام پژوهش هاي ساختاريافته در جهت استقرار خدمات سلامت مبتني بر شواهد
* انجام پژوهش هايي جهت دستيابي به بهترين راهکار تعامل با بيمار، همراهان و جامعه
* اجراي پژوهش هايي در زمينه استفاده از اطلاعات و دستيابي به شاخصهاي استاندارد خدمات سلامت
* انجام پژوهش در قالب مميزي باليني

4. امکان حضور و فعاليت پژوهشي کليه محققين در رشته هاي مرتبط با ايمني بيمار و ارتقاء سطح سلامت در اين مرکز

5. ايجاد انگيزه پژوهشي در دانشجويان از طريق تسهيل مشارکت در طرح هاي پژوهشي

6. همکاري در پايان نامه هاي دوره هاي تحصيلات تکميلي با موضوعات مرتبط با ايمني بيمار

7. مشارکت در امور سياستگذاري پژوهشي دانشگاه

8. نوآوري علمي از طريق انجام تحقيقات در زمينه هاي مختلف

9. کوشش در جلب توجه و همکاري مراکز تحقيقاتي و اجرايي مربوطه در داخل کشور

10. همکاري علمي با مراکز تحقيقاتي و آموزشي ساير کشورها و سازمانهاي بين المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

11. بررسي مدل هاي رايج دنيا مرتبط با ارتقاء کيفيت خدمات سلامت
 
 

اهداف آموزشي :

1. تربيت نيروي انساني متخصص و محقق و افزايش مهارتهاي نظري و علمي آنها در زمينه هاي مختلف ايمني بيمار و ارتقاء کيفيت سلامت

2. ارتقاي سطح دانش در زمينه هاي مختلف ايمني بيمار و ارتقاء سطح سلامت

3. ترغيب و توانمندسازي محققين در جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه ارتقاء ايمني بيمار و ارتقاء کيفيت سطح سلامت

4. برگزاري و شرکت در سمينار و کارگاه هاي مرتبط با ايمني بيمار و ارتقاء کيفيت سطح سلامت

5. ارزشيابي دوره اي عملکرد مرکز
 
 
 
اهداف انتشاراتي :

1. معرفي ،‌حفظ و تقويت جايگاه مرکز تحقيقات ايمني بيمار و ارتقاء کيفيت سطح سلامت در عرصه منطقه اي ، کشوري و بين المللي

2. ارتقاي سطح دانشگاه علوم پزشکي مشهد و کشور در سطح بين المللي با انتشار مقالات در مجلات معتبر علمي و پژوهشي

3. ارتقاي سطح دانش جامعه در زمينه بهداشت و درمان با انتشار نتايج پژوهش ها در رسانه هاي جمعي

4. ارتقاء و اشاعه فرهنگ تحقيق و کارگروهي در عرصه هاي علمي – تحقيقي

5. انتشار نتايج پروژه هاي تحقيقاتي جهت ارائه خدمات با کيفيت بالاتر

6. مستندسازي و تدوين دستاوردهاي مستمر مراکز و پايلوت به منظور به اشتراک گذاشتن تجارب مثبت آن با ساير مراکز دست اندرکار