معرفي مركز تحقيقات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
چشم انداز 
مرکز تحقیقات ایمنی بیمار و ارتقاء کیفیت سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اتکال به ايزد منان و آموزه هاي دين مبين اسلام مصمم است متناسب با چشم انداز بيست ساله
و نقشه ي علمي کشور، در فضايي توأم با خلاقيت و نوآوري، تحولي در تولید علم در حوزه علوم پزشکی و نظام ارائه خدمات بهداشتي- درماني ايجاد نمايد، تا به الگويي قابل قبول
 در ارتقاء کیفیت خدمات سلامت در سطح کشور و منطقه، تبديل شود. در تأمين اين دور نما، توجه به توان دانشگاه، تحولات ملی و بین المللی اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ،
گذار اپيدميولوژيک بيماريها و جمعيت و شرکاي سلامت ضروري است. ما برآنيم که از طریق انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در حيطه های مختلف بهداشت و درمان و تولید علم
به عنوان مرکز تحقیقاتی برتر، پویا، نوآور و خلاق در سطح منطقه شناخته شویم.
 
 
رسالت 
مرکز تحقیقات ایمنی بیمار و ارتقاء کیفیت سلامت براي نيل به هدف کلی حفظ، تامين و ارتقاي سطح سلامت جامعه در راستاي تعالیم اسلام و در چارچوب سياستهاي كلان بخش
 سلامت و راهبردهاي اساسي وزارت متبوع با پاسخگويي مناسب به نيازهاي پرسنل بخش، دانشجويان، استادان، پژوهشگران، نخبگان، فارغ التحصيلان حرفه هاي پزشكي و سياستگذاران،
متعهد به توليد علم، دانش، افزايش پژوهش در زمینه ارتقاء كيفيت و ایمنی خدمات، اصلاح ساختار سازماني و تصميمات مديريتي و سنجش كارآيي و اثربخشي برنامه‌ها در
سيستم بهداشت و درمان است.
 
 
اهداف کلی مرکز
 
G1- گسترش كمي و كيفي تحقيقات مبتني بر نيازهاي جامعه
2 G- ارتقاء كيفي‌ و كمي‌ تحقيقات‌ و هدفمند نمودن‌ پژوهش‌ در مرکز تحقیقات و دانشگاه‌ و حمايت‌ از محققين‌ در اين‌ زمينه‌
3 G- توسعه‌ استفاده‌ از نتايج‌ تحقيقات‌ كاربردي‌ در حل‌ مشكلات‌ و افزايش‌ آگاهي‌ جامعه‌ از ضرورت‌ تحقيقات‌ در نظام سلامت جهت‌ ارتقاء سلامت‌ آنها
4 G- ارتقاء كيفيت‌ و كميت‌ خدمات اطلاع‌رساني‌ علمي پژوهشي مركز
G5- ارتقاي سطح كمي و كيفي همكاري با دانشگاههاي داخلي و خارجي و سازمانهاي جهاني و سازمانهاي غير دولتي داخلي و خارجي،درجهت اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك
G6- توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينة مديريت، سياستگذاري و ارتقاء کيفيت سلامت در مراكز بهداشتي، درماني
G7- انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در جهت اصلاح نظام مديريت سيستم بهداشت و درمان
G8- انتشار و بسط يافته هاي پژوهشي و گسترش كاربرد آنها
 
 
اهداف اختصاصی مرکز
 
1 G - گسترش كمي و كيفي تحقيقات مبتني بر نيازهاي جامعه

1:O راه اندازی واحد های مدیریت دانش

2O :حمايت بيشتر ازانجام تحقيقات كاربردي درراستاي اولويتهاي پژوهشي، در شوراهاي پژوهشي مرکز و مراکز پژوهشهاي كاربردي بیمارستان ها

3O : اجراي طرحهاي تحقيقاتي مشترك با بیمارستان ها، مراکز تحقیاتی و سایر نهادهاي مرتبط استان و كشور براي پوشش اولويتهاي تحقيقاتي آن ­ها

2 G - ارتقاء كيفي‌ و كمي‌ تحقيقات‌ و هدفمند نمودن‌ پژوهش‌ در دانشگاه‌ و حمايت‌ از محققين‌ در اين‌ زمينه

1O: راه اندازی مرکز پذیرش دانشجوی PHD by research

2O :افزايش تعداد پروژه هاي پژوهشي در راستاي اولویت های اعلام شده مركز

3O : تعيين عناوين اولويتهاي تحقيقاتي مركزو اطلاع رساني و بازنگري مستمر

3 G - توسعه‌ استفاده‌ از نتايج‌ تحقيقات‌ كاربردي‌ در حل‌ مشكلات‌ و افزايش‌ آگاهي‌ جامعه‌ از ضرورت‌ تحقيقات‌ در نظام سلامت جهت‌ ارتقاء سلامت‌ آنها

1O : تسهيل مقررات به منظور تشويق پژوهشگران به انجام تحقيقات كاربردي برون دانشگاهي در راستاي سلامت جامعه

2O : اطلاع رساني مناسب در زمينه موضوعات تحقيقاتي مورد علاقه نهادها و سازمان‌ها به پژوهشگران دانشگاهي

4 G - ارتقاء كيفيت‌ و كميت‌ خدمات اطلاع‌رساني‌ علمي پژوهشي مركز

1O : توسعه و بهينه‌سازي‌ وب‌گاه مركز

2O : تسهيل‌ در روند اداري‌ و حمايت‌ مالي‌ مركز در چاپ‌ كتب‌ درسي‌ مبتني‌ بر حداقل‌هاي‌ آموزشي‌

5 G – ارتقاي سطح كمي و كيفي همكاري با دانشگاههاي داخلي و خارجي و سازمانهاي

جهاني و سازمانهاي غير دولتي داخلي و خارجي، در جهت اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك

1 O:انجام طرح هاي تحقيقاتي مشترک با ساير مراکز تحقيقاتي در سطح کشور

2O : برگزاري‌ حداقل يك همايش علمي‌ داخلي در هر سال و حداقل يك همايش علمي‌ منطقه‌اي يا بين‌المللي هر 2 سال

3O : دعوت از متخصصين ايراني مقيم خارج يا متخصصين خارجي جهت افزايش همكاري‌هاي علمي

G6 – توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينة علم مديريت، سياستگزاري و ارتقاء کيفيت سلامت در مراكز بهداشتي، درماني

1O : شرکت در كارگاه هاي آموزشي در جهت توسعه پژوهش هاي مرتبط با مديريت سلامت، بهبود فرآیندهای ارائه خدمات و ...

O2: برگزاری كارگاه هاي آموزشي در جهت توسعه پژوهش هاي مرتبط

3O : ايجاد بانك اطلاعاتي از پژوهشگران مرتبط با ايمني بيمار و ارتقاء کيفيت سلامت

7 G – انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در جهت اصلاح نظام مديريت بهداشت و درمان کشور

1O : تعيين اولويت هاي پژوهشي نظام بهداشت و درمان

2O : اجراي طرح هاي متناسب با اولويتهاي تعيين شده

8 G – انتشار و بسط يافته هاي پژوهشي و گسترش كاربرد آنها

1O : افزایش انتشار مقالات پژوهشي در مجلات معتبر

2O : چاپ و انتشار بولتن و گزارش های دوره ای