پزشكي مبتني بر شواهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گروه قلب

 دكتر وكيليان;دکتر پورزند; دکتر اشراقي; دکتر قادري

گروه داخلي  دكتر گنجي; دکتر رضايي طلب; دکتر صباغ; دکترلاری
گروه زنان  دكتر تارا; دکتر مير تيموري;دکترپورعلي; دکترثقفی
گروه طب اورژانس  دكتر حميدرضا ريحاني;دکترپيش بين

ارزيابي فن آوري سلامت

مباني تعالي خدمات باليني

    

 

 
PED

BMJ

cochrane

TRIP

OT

UNBOUND

pubmed