صورت جلسات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
 
 
 
 
 
مصوبات  آخرين جلسه:(26/11/91)
 
 

طرح تحقيقاتي بررسي نگرش و تمایل به انتخاب سزارین به عنوان روش زایمان در زنان باردار اول زا با کد "910565"تصويب شد.

طرح تحقيقاتي بررسي انواع حوادث ناخواسته گزارش شده به صورت داوطلبانه در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد در شش ماهه اول سال 1391 با کد "910590 "تصويب شد.

طرح تحقيقاتي رابطه جو سازمانی با عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نظر نظام حاکمیت بالینی - 1391 با کد "910820"تصويب شد.

پايان طرح تحقيقاتي بررسي نگرش مديران نسبت به سيستم رسيدگي به شکايات بيماران در دانشگاه علوم پزشکي مشهد با کد"901635"اعلام شد.