امکانات و توانمندی ها:

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

امکانات و توانمندی ها:

1-انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی در سطح کشور

2-برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت توسعه پژوهش های مرتبط

3-انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در جهت اصلاح  نظام مدیریت بهداشت و درمان کشور

4-چاپ و انتشار بولتن و گزارش های دوره ای